ANBI

Naam van de instelling:
Stichting Pak An

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer:
8563.83.739

Kamer van Koophandel (KvK) nummer:
66071526

IBAN NL33 ABNA 0611139057

Post- of bezoekadres:
Zelhemseweg 20-A
7255 PT Hengelo-G.
Tel. 0575-468080
www.anpakken.nl
info@anpakken.nl

Doelstelling:

De Stichting Pak An stelt zich ten doel: “Het oproepen tot en ondersteunen van initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek. Deze initiatieven moeten concreet tot doel hebben het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek (de leefbaarheid). De te ondersteunen initiatieven kunnen zowel bedrijfsmatig als sociaal-maatschappelijk zijn en dienen gericht te zijn op voornoemde leefbaarheid van de Achterhoek, hetgeen met zich meebrengt dat deze initiatieven niet perse vanuit de Achterhoek georganiseerd hoeven te worden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.”

Met haar doelstelling beoogt de Stichting Pak An het algemeen belang te dienen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het beleid van Stichting Pak An is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het oproepen tot en ondersteunen met coaching, netwerk, promotie en budget van innovatieve initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek. De Stichting Pak An werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van het aanvragen van subsidies, het oproepen via de media aan iedereen die wil bijdragen, het verzorgen presentaties bij zakelijke netwerkbijeenkomsten en gehonoreerde initiatieven die de bijdrage van Stichting Pak An terugstorten. Stichting Pak An houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting Pak An. Stichting Pak An heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting Pak An als ware het eigen vermogen. Voor het beloningsbeleid van Stichting Pak An, zie hierna. De Stichting Pak An kent een structuur waarin een aantal organen getrapt oordeelt over de toekenning van gelden aan initiatieven conform haar doelstellingen op basis van toetsingscriteria. Het initiatief moet bijdragen aan de doelstelling van Stichting Pak An. Het initiatief dient zich specifiek te richten op de ontwikkeling, versterking, de leefbaarheid en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van de Achterhoek. Het initiatief dient zich specifiek te richten op het algemeen belang. Het initiatief mag geen individueel belang op het oog hebben. De resultaten van het initiatief dienen daarnaast ten goede te komen aan de Achterhoek. De administratie van de Stichting Pak An wordt gevoerd door De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. te Hengelo-G. De jaarrekening van de Stichting Pak An wordt opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door Stolwijk en Kelderman Accountants en Fiscalisten te Doetinchem.

 

Actueel activiteitenverslag:

De activiteiten van Stichting Pak An bestaan uit:

  • Het oproepen tot en ondersteunen met coaching, netwerk, promotie en budget van innovatieve initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek;
  • Het bijdragen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang van de Achterhoek;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven in de Achterhoek;
  • Het bijdragen aan beter begrip tussen en ondersteuning van de bewoners in de Achterhoek;
  • Waartoe geprobeerd wordt lokale projecten te doen realiseren;
  • Die indien mogelijk een meer dan eenmalig karakter en effect hebben c.q. gedurende langere tijd zichtbaar en merkbaar aanwezig blijven in de Achterhoek.

In 2022 hebben wij:
– 42 ideeën ontvangen;
– 21 plannen geholpen met coaching, netwerk, publiciteit en/of geld;
– 35 actieve coaches;
– 2 vertrekkende teamleden: dankjewel Antoinet Looman en Willy Hermans voor jullie steun en inzet van de afgelopen jaren;
– 3 nieuwe gezichten mogen verwelkomen; Joris Bengevoord, Marloes Weerepas en Lonneke Bol.
– 130.000 lezers van onze wekelijkse column in het Achterhoek Nieuws;
– diverse artikelen geschreven voor het Achterhoek Nieuws (51 columns), AchterhoekBiz (4 artikelen), diverse artikelen in Harder! Magazine, het fanclubblad van de Zwarte Cross;
– Nog meer content gedeeld voor onze volgers op Instagram, Facebook en LinkedIn;
– de draad weer opgepakt met onze online spreekuren iedere 2e woensdag van de maand;
– Marloes Weerepas heeft interviews afgenomen met meerdere initiatiefnemers die wij de afgelopen jaren mochten ondersteunen vanuit Pak An. In de interviews geven de initiatiefnemers meer inzicht in wie ze zijn, hoe het initiatief tot stand is gekomen en op welke manier Pak An daarbij heeft kunnen ondersteunen. Martine Siemens heeft daar een mooie fotoserie bij gemaakt. De interviewreeks draagt bij aan onze naamsbekendheid en stimuleert Achterhoekers met een goed idee om contact met ons op te nemen. Zo interviewde Marloes de initiatiefnemers van de Escaperoom.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Financiële verantwoording:

De financiële verantwoording van elk boekjaar staat in het jaarverslag.

Links naar de financiële verantwoording:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Als ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze website die van belang zijn voor transparantie en verantwoording.

Je kunt hier deze gegevens downloaden (2021 & 2022).

Wat doe jij voor de Achterhoek?

Hej ’t al eheurd?
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.

Meld je aan!
Het barst van de nieuwe ideeën in en voor de Achterhoek. Pak An helpt deze ideeën vooruit. Hoe en wat precies? Kom erachter en meld je aan voor onze maandelijkse mail. Kijk meteen in je mailbox, want na aanmelding ontvang je 9 simpele en concrete ondernemerstips.